Bouřky na 22.10.2019 6UTC - 23.10.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2011/07/07 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Evrop? budou dominovat dv? tlakov ne - jedna vkov se st?edem nad zpadnm Ruskem a druh vertikln? mohutn nad Britskmi ostrovy. Jej studen fronta b?hem dne postoup nad zem st?edn Evropy. P?ed n k nm proud od jihozpadu relativn? tepl a vlhk vzduchov hmota.

--- P?EDPOV?? oblast se stupn?m 1 ---
Modely se p?li neshoduj ve svch odhadech labilizace ovzdu. Zatmco model GFS p?edpokld v tto oblasti hodnoty MLCAPE p?es 1000J/kg, ECMWF se dr hluboko pod 500J/kg. Aktuln rosn body (v dob? psan p?edpov?di) dosahuj hodnot nej?ast?ji mezi 14-16C a model po?t s jejich dalm r?ste a na 18C. ECMWF ukazuje o n?kolik stup?? celsia mn?. Skute?n labilizace, kter je na vlhkosti vzduchu dosti zvisl je tak otazn.
Co se t?e iniciace konvekce vzhledem k vce LCL a LFC se d o?ekvat zejmna v odpolednch hodinch zprvu na nv?t? hor, pozd?ji by se mohla rozi?ovat i mimo n?.
P?ichzejc frontln rozhran, kter bude spojen i s krtkovlnnou brzdou, nejlpe vyjd?enou v hladin? 700hPa by m?lo p?inst zeslen proud?n ve vce. Hodnoty st?ihu v?tru p?ekrvajc se s labiln oblast jsou ve spodnch 6km kolem 15-20m/s. To u jsou hodnoty dostate?n pro pom?rn? dob?e organizovan multicely. Jejich nejv?tm nebezpe?m by m?la bt krupobit. V noci na front? je mon vvoj MCS, kter by p?echzela p?iblin? od jihozpadu k severovchodu. Model GFS simuluje v rannch hodinch zeslen proud?n v 850hPa jdouc do tlu MCS, co by mohlo nazna?ovat monost silnch nraz? v?tru v rmci MCS (cca kolem 20m/s). Stupe? vvoje MCS je vak v t dob? dosti otazn. Dalm projevem kter vn velk mnostv nejasnost do vvoje tto situace je vvoj a postup jednotlivch vln v rmci fronty.

--- P?EDPOV?? JZ Slovenska ---
Zde je nejzajmav?j zejmna oblast JZ Slovenska, kde model GFS simuluje okrajov? hodnoty MLCAPE a k 1500J/kg v odpolednch hodinch. Vzhledem k chyb?jc dynamick podpo?e pro tuto oblast a pom?rn? vysok hladin? LFC je vak iniciace bou?ek v tto oblasti dosti nepravd?podobn. Pokud by se vak vytvo?ily, je v jejich rmci ojedin?l monost vych hrn? srek, pop? krupobit.

--- P?EDPOV?? zbytek zem ---
Zde by m?la bt labilizace podstatn? slab, rovn? st?ih v?tru je p?edpokldn jen kolem 10m/s ve spodnch 6km. Bou?ky by m?ly bt vzny zejmna na hory. V jejich rmci ojedin?le nem?eme vylou?it lokln? vy hrn srek, nebo slab krupobit. V?tina bou?ek by se vak m?la bez t?chto projev? obejt.

Číslo předpovědi: 190
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.