Bouřky na 22.10.2019 6UTC - 23.10.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2011/07/09 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Pro po?as v na oblasti bude nadle ur?ujc cyklona nad Britskmi ostrovy a Severnm mo?em, kter se bude p?i postupu dle nad Skandinvii pomalu vypl?ovat a kter souvis s dlouhovlnou brzdou nad Z Evropou. P?iblin? paraleln? s proud?nm v rmci p?edn strany tto vkov brzdy, le p?i zemi vlnc se studen fronta. Ta se bude vlnit v oblasti slab vkov krtkovlnn brzdy, spojen se zeslenm vkovm proud?nm, co pravd?podobn? t napom?e advekci tepl, relativn? vlhk a a mrn? labiln vzduchov hmoty nad nae zem. V rmci tto vzduchov hmoty, b?hem dne a pot i p?echzejc tlov, studen ?sti frontln vlny v noci, m?eme o?ekvat vvoj bou?kov aktivity.

--- P?EDPOV?? stupe? 1 ?R a JZ SK ---
Prognzy model? slibuj b?hem odpoledne a podve?era a mrnou labilizaci prost?ed, nap?. GFS po?t s MLCAPE >1200J/kg, co zejmna v oblasti jihu ?ech potvrzuj i prognzy ECMWF s hodnotami CAPE a >1500J/kg. Modely se tedy v tomto pom?rn? shoduj. Co se dynamick strnky v?ci t?e, p?edpov?di slibuj st?ih v?tru v 0-6km (DLS) zpo?tku a p?es 15 m/s, vyjme?n? na Z zem mon a kolem 20m/s. Co by m?lo vst k uspo?dvn konvektivnch bou?, zejmna do dob?e organizovanch multicel, s hlavnm rizikem v podob? rizika vskytu krupobit a to zejmna u p?padnch bou? na Z a SZ ?ech, kde nelze vylou?it i vskyt v?tch krup. Tvorbu bou?ek ?ekme zpo?tku p?edevch v rmci horskch oblast a vrchovin, ale i oblast s lokln? vhodnmi podmnkami. Postupn? by se bou?ky mohly roz?it i dle mimo vrazn?j tern. Vskyt ojedin?lch krupobit samoz?ejm? nelze vylou?it i v ostatnch oblastech a bude zviset od skute?n ?etnosti vskytu bou?ek v jednotlivch regionech. V bou?kch samoz?ejm? m?eme po?tat s monost dalch doprovodnch jev?, jako p?valov srky a to zejmna na J ?ech, ale i silnch nraz? v?tru.
Modely pak na no?n hodiny nazna?uj postup MCS od Alp sm?rem k SV, nejv?t hrny srek nazna?uj pak v oblasti V ?sti Vyso?iny J Moravy, je ale mon, e pujde o del systm od J-st?ednch-V ?ech a na JZ Slovenska. V rmci tohoto systmu nem?eme vylou?it zejmna vskyt vrazn?jch hrn? srek, siln?j nrazy v?tru a s ohledem na p?edpokldanou pom?rn? vraznou labilitu prost?ed i v no?nch hodinch i ojedin?l vskyt krupobit a vraznou elektrickou aktivitu bou?kovho systmu.
Zbv jet? dodat, e pro oblast JZ Slovenska model GFS p?edpokld, krom pravd?podobn no?n MCS, v odpolednch hodinch labilizaci do hodnot MLCAPE a nad 1600 J/kg, ale modely zde predikuj b?hem dne jen minimum srek, nebo dn. Vkov p?edpov?dn mapy zde ukazuj na teplotn h?eben v hladinch 850 a 700 hPa, co povede pravd?podobn? k vytvo?en stabiln vrstvy ve st?ednch hladinch atmosfry a tak v?tm hodnotm CIN, kter mohou bez vskytu vrazn?jho impulzu upln? zabrnit tvorb? bou?ek.

--- P?EDPOV?? stupe? 1 V a JV polovina SR ---
Modelov p?edpov?di zde o?ekvaj labilizaci a nad 1500J/kg MLCAPE a pom?rn? vraznou absolutn vlhkost spodnch vrstev atmosfry. Proud?n by v tto oblasti m?lo bt spe slab a st?ih v?tru v rozm?z hodnot 10-15 m/s by napomohl multicelrn organizaci bou?ek. V t?ch je monost vskytu ojedin?lch krupobit, kter by krtkodob? mohla bt i siln?j ale jako hlavn riziko se zde jev monost vskytu p?valovch srek s monost hrn? nad 30 mm/h. Vvoj bou?ek bude vak velmi zvisl na spoluprci podmnek s velmi sloitm ternem v oblasti.
Modely i zde nazna?uj monost vskytu konvektivnch srek a bou?kov ?innosti b?hem noci, jejich ?etnost a lokalizace bude velmi zviset nejen na labilit? obecn? ale i loklnch podmnkcch a tak je velmi t?ko p?edpov?diteln, jak bude skute?n vvoj situace.

--- P?EDPOV?? zbytek zem ---
O?ekvme spe slab podmnky ne v jednotkov oblasti, pokud tedy i zde dojde k vskytu bou?ek, m?ly by bt p?evn? bez vrazn?jch projev?. I tak zde ale nelze vylou?it ojedin?l slab krupobit a nebo siln?j nrazy v?tru.

Číslo předpovědi: 193
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.