Bouřky na 22.10.2019 6UTC - 23.10.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2011/07/13 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
V rmci p?edn strany vrazn vkov brzdy nad zpadn Evropou se thne vrazn, vlnc se frontln rozhran. Jedna z na n?m vzniklch vln se vyvinula v tlakovou ni, kter bude b?hem st?edy ovliv?ovat t st?edn Evropu. V jejm teplm sektoru bude nad nae zem proudit tepl, vlhk a instabiln vzduchov hmota, jej p?sun bude ve ve?ernch hodinch ukon?en studenou frontou.

--- P?EDPOV?? oblast ozna?en stupn?m 2 ---
O?ekvme vvoj bou?ek s a intenzivnmi projevy, krupobitmi a silnm nrazovitm v?trem.
V rmci teplho sektoru ne k nm bude pronikat tepl vlhk vzduchov hmota od Jaderskho mo?e. Modely GFS i ECMWF p?edpokldaj vraznou labilizaci vzduchu s hodnotami MLCAPE a p?es 2000J/kg, zejmna v jin ?sti uvaovanho zem. Dky silnmu proud?n ve vce m?eme o?ekvat pom?rn? velk st?ih v?tru. Model GFS po?t s hodnotami p?es 25m/s ve spodnch 6km a 10-15 ve spodnch 3 kilometrech. Dobr p?ekryv lability a st?ihu v?tru by m?l zajistit prost?ed pro vvoj dob?e organizovanch multicelrnch/supercelrnch bou? p?ed frontou. Jejich nejv?tm nebezpe?m by m?la bt siln krupobit, p?i?em pr?m?r krup alespo? msty pravd?podobn? p?eshne 2cm. Zejmna na Morav?, vzhledem k silnmu st?ihu i helicit? ve spodnm kilometru (p?edpoklda LLS p?es 10m/s, SREH a ke 300m2/s2) nen vylou?en vvoj tornd. Kv?li pom?rn? vysokm teplotm v hladinch 850 a 700hPa je vak pravd?podobn pom?rn? vysok CIN, zejmna v rmci Moravy, kter m?e iniciaci bou?ek p?ed frontou zcela znemonit, anebo odsunout a na pozdn? odpoledn/ve?ern hodiny. S p?chodem fronty o?ekvme od jihozpadu p?echod (jedn nebo vce) MCS. Dky pom?rn? silnmu proud?n do jejho tla, kter je pozorovateln na p?edpov?dnch mapch 850hPa, bude mt nejspe podobu squall line, na jejm ?ele o?ekvme siln nrazy v?tru p?esahujc 25m/s, lokln? i 30m/s. Fronta samotn se bude vlnit, p?i?em postup jednotlivch vln je dosti t?k p?edpov?d?t, nicmn? m?e velmi vrazn? ovlivnit celou situaci, zejmna pak vvoj a postup MCS.

--- P?EDPOV?? oblast ozna?en stupn?m 1 ---
zpadn ?echy:
Zde je situace dosti otazn. V rannch hodinch by zde m?l od jihozpadu postupovat zbytek MCS z N?mecka, nicmn? dominantn by m?ly bt spe vrstevnat srky, ne konvekce. P?echod tohoto systmu m?e sice p?idat vlhkost, nicmn? tak vce obla?nosti a vzduch z outflowu. Obla?nost m?e limitovat insolaci a tm i nsledou labilizaci ovzdu. Aktuln b?h modelu GFS (12Z) udv maximum lability do oblasti se stupn?m 2 a zde uvauje s hodnotami MLCAPE t?sn? pod 1000J/kg, nicmn? labilita se bude p?ekrvat s pom?rn? vraznm st?ihem v?tru. Aktuln scn? vypad tak, e je mon vvoj p?edfrontlnch dob?e organizovanch bou?ek, jejich nejv?tm nebezpe?m by mohla bt krupobit. Nakolik tuto oblast zashne MCS je otazn, podle aktulnho scn?e by zde vak m?la p?ejt spe jej vrstevnat ?st.

vchod Moravy, zpad Slovenska:
Zde o?ekvme pon?kud slab labilizaci, kter bude zejmna v oblasti jin Moravy a jihozpadnho Slovenska kombinovan s vraznou CIN. Vvoj p?edfrontlnch bou?ek je zde pom?rn? mlo pravd?podobn, nicmn? ne vylou?en, zejmna na nv?t? hor. V rmci front? by sem pak mohla od jihozpadu dorazit MCS, jej projevy by vak vzhledem k pom?rn? pokro?ilm no?nm hodinm m?ly bt slab, ne v oblasti ozna?en stupn?m 2. Nejv?tm nebezpe?m bou?ek by v tomto p?pad? mohl bt siln vtr na ?ele systmu, kter bude navc podpo?en pom?rn? silnm proud?nm ve spodnch hladinch. O?ekvme vtr v nrazech p?esahujc 20, lokln? i 25m/s.

--- P?EDPOV?? zbytek zem ---
Zde o?ekvme spe slab bou?ky vzan na horsk oblasti. M?ly by se obejt bez vrazn?jch nebezpe?nch projev?, Nicmn? ojedin?l siln projev - zejmna vrazn?j hrn srek - nen ani v tomto p?pad? vylou?en.

Číslo předpovědi: 201
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.