Bouřky na 19.09.2019 6UTC - 20.09.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2011/08/24 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Situace z?stv podobn jako p?edel dny a nad nam zemm se rozkld tropick vzduchov hmota s vysokmi odpolednmi teplotami a msty i s velkou absolutn vlahkost vzduchu a mrnou labilitou. Do vvoje navc zashlo ?elo vlevu chladnejho vzduchu z no?nch bou?ek, je iniciovalo rann bou?ky v ?echch a mohlo by pomoci i dalmu vvoji.

--- P?EDPOV?? ---
Modelov p?edpov?di po?taj s mrnou labilizac, kdy by se hodnoty ML CAPE m?li pohybovat a kolem 2000 J/kg. Jet? rann sonde vypadaly pom?rn? dob?e, kdy Praha m?la v druh polovin? noci ML CAPE 2000 J/kg (MU CAPE 2770 J/kg) a rno ob? modifikace CAPE s hodnotami nad 1800 J/kg. Dnen odpoledn m??en z Prahy ale dv hodnoty zna?n? ni a to do 1000 J/kg co je jen slab labilita. Na vin? je z?ejm? pokles rosnch bud? v SZ polovin? ?ech. Rosn body z?stvaj dle vysok na Vyso?in? a v n?kterch ?stech Moravy a tak by zde jet? mohla labilita dosahovat i hodnot p?es 1000 J/kg, model GFS ale nazna?uje mon op?tovn vzestup rosnch bod? na SZ a Z ?ech ve ve?ernch a no?nch hodinch. Rozvoj konvekce se d?je aktuln? v zv?t? umavy a nznaky na monou incializaci jsou v psu p?es Vyso?inu ca k polskmu vb?ku(Kladsko a okol). Modely nazna?ovaly inicializace bou?ek na vcero mstech, zejmna v rmci horskch oblast, ale na SZ ?ech je i v rmci hor vvoj prozatm otazn. V?t rozvoj konvekce by ale mohl nastat i b?hem ve?era a v noci, kdy nap?. model ECMWF po?t s monost vskytu MCS, je by p?echzela od JZ ?ech sm?rem ca k SV. Reln vvoj situace t?cht? dn? vak natolik zvis na loklnch faktorech a je velmi vrazn? ovlivn?ch i drobnmi chybami v p?edpov?dch model?, e nelze zcela spolehlov? odhadnout a lokalizovat dal vvoj. S ohledem na slab a mrn st?ih v?tru a hodnoty lability, lze usuzovat na multicelrn organizaci bou?ek s hlavnm rizikem v podob? krupobit ale i p?valovch srek v p?pad?, e dojde na lokln? podmn?n backbuilding. Srkov hrny by se pak mohly v zasaench oblastech vyplhat na hodnoty kolem 30 mm a vc.


Číslo předpovědi: 228
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.