Bouřky na 12.11.2019 6UTC - 13.11.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2011/09/11 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
P?ed slcm zpadnm proud?nm bude postupovat p?es nae zem sm?rem k VSV vrazn vkov brzda spojen s p?zemn studenou frontou. P?ed touto frontou, nlec cyklon? nad S Atlantikem, k nm proud teplej, a mrn? labiln vzduchov hmota, ve kter se budou, zejmna pak na postupujc front? tvo?it bou?ky.

--- P?EDPOV??---
Modelov p?edpov?di slibuj sice b?hem odpoledne mrnou labilizaci o hodnotch MLCAPE a p?es 1500 J/kg, ale hlavn vvoj je na naem zem p?edpokldn a b?hem ve?era a noci na pond?l. I tam by se ale hodnoty MUCAPE m?li udret lokln? a kolem 1000 J/kg, ve druh polovin? noci k 800 J/kg. P?itom st?ih v?tru bu m?l bt mrn s hodnotami DLS(0-6km) p?es 15m/s, co je spolu s uvedenou mrou labilizace ji dosta?ujc pro vznik pom?rn? dob?e organizovanch bou?kovch celk?. Modely pak p?edpokldaj, krom dynamiky samotn fronty, kter se ale nejev kdejak vrazn, dynamickou podporu v rmci ?ela postupujc brzdy, kde model GFS p?edpokld nezanedbatelnou vkovou konvergenci Q-vektor?. Ta by spolu s p?etrvvajc labilitou p?isp?la k udren bou?kov ?innosti dlouho do noci. Bou?ky se budou pravd?podobn? organizovat do v?tch celk?, nebo p?mo mezom??tkovho systmu, pop?. n?kolika mench systm?. Model GFS nazna?uje postup loklnch maxim IPV sm?rem k SV a to p?es SZ ?ech a p?es Vyso?inu a V ?ech-SZ Moravy, v jejich rmci je v?t pravd?podobnost postupu bou?kovch systm?. V rmci systm? lze pak s ohledem na podmnky o?ekvat monost vskytu krupobit, zejmna v rmci siln?jch multicel a p?i JV okraji MCS, stejn? jako monost siln elektrick aktivity, nelze vylou?it ani nrazy v?tru nad 20 m/s. Na SZ ?ech p?edpokld model GFS vy mru vlhkosti v p?zemnch hladinch, se sm?ovacm pom?rem a p?es 12 g/kg, a v p?pad? vzniku izolovanch bou?kovch bun?k p?ed frontou v rmci hor, zde nelze vylou?it srkov hrny a kolem 30 mm. Na zklad? ve uvedench p?edpoklad? vydvme zejmna pro oblast ?ech stupe? ?.1. Bou?ky by pak b?hem druh poloviny noci mohly zashnout i n?kter oblasti Moravy, ale zde budou podmnky tou dobou ji slab, proto oblast nechvme na nultm, zkladnm stupni rizika bou?ek s 10% anc na bou?ku.

Číslo předpovědi: 234
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.