Bouřky na 22.10.2019 6UTC - 23.10.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2012/05/02 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Oblast st?edn Evropy za?n od Z ovliv?ovat vkov brzda spojen s cyklonou lec Z od Pyrenejskho poloostrova. Tato brzda souvis s p?zemn tlakovou n nad N?meckem, kter se vytvo?ila na vlncm se pomalu postupujcm frontlnm rozhranm, a je za?ne postupn? ovliv?ovat i po?as v ?R. P?ed tmto frontlnm rozhranm k nm i nadle pokra?uje p?liv velmi tepl vzduchov hmoty, ve kter dochz k slab a mrn labilizaci prost?ed a tak vskytu bou?ek, zejmna v odpolednch a podve?ernch hodinch.

--- P?EDPOV?? JZ ?ech ---
Pro tuto oblast plat 1. stupe? rizika a to zejmna na mon ?etn?j vskyt krupobit, pop?. ojedin?l siln krupobit

Modelov p?edpov?di nazna?uj slabou a mrnou labilizaci s hodnotami CAPE a kolem 1000 J/kg. GFS dv i vy hodnoty, ale to je pravd?podobn? v d?sledkem obvyklho jarnho nadhodnocen absolutn vlhkosti p?i zemi tmto modelem. Dynamika by m?la bt lep ne p?edel dny a to nejen z pohledu mrnho st?ihu v?tru(tj. hodnotami DLS nad 10 m/s), kter nazna?uj modelov p?edpov?di a potvrzuj rann sonde z okol JZ a J ?ech, ale i dky tlakov nii nad Nemeckem. Ta souvis s pomalu postupujcm frontlnm rozhranm, je by m?lo b?hem ve?era a noci za?t postupovat od Z-JZ p?es zem ?R. P?edpokldme organizaci bou?ek do multicelrnch shluk?, pop?. mench systmu b?hem podve?era a ve?era , kdy s ohledem na podmnky lze o?ekvat monost siln?jch projev? bou?ek. Zpo?tku by lo hlavn? o mon ?etn?j vskyt krupobit, ojedin?le nelze vylou?it i siln krupobit, pokud by b?hem podve?era dolo k pospojovn bou?ek do systmu, pak je t mon vrazn?j elektrick aktivita. Iniciace bou?ek bude ale hlavn? zpo?tku ponh?kud problematick a tak prvn bou?ky o?ekvme op?t hlavn? v rmci horskch oblast a vrchovin s tm, e b?hem ve?ra a noci by se bou?kov aktivita m?la rozi?ovat i dle do rovinatch oblast.

--- P?EDPOV?? zbytek zem ---
Pro tuto oblast nechvme zkladn stupe? rizika vskytu bou?ek, i tak nelze vylou?it ojedin?l krupobit

V tto oblasti po?tme se slab labilizac, ale zejmna slab dynamikou a? u co do podpory iniciace konvekce, tak i co se t?e st?ihu v?tru, je by zde m?l z?stat slab s hodnotami DLS pod 10 m/s. I tak nelze vylou?it lokln vskyt krtkodobch krupobit, zejmna v oblastech s lokln? zvenou labilitou. Organizace bou?ek by m?la s ohledem na podmnky bt slab a p?jde jen o izolovan bu?ky, pop?. shlukov multicely. Incicace konvekce bude ale spe problematick a m?la by zapo?t v rmci horskch oblast, postupn? b?hem pozd?jho odpoledne a b?hem podve?era je mon p?esun bou?kov aktivity do rovinat?jch oblast. Modely rovn? nazna?uj p?etrvn jist mry CAPE a do no?nch hodin a tak nelze vylou?it p?etrvn n?kterch bou?ek a do pozdnho ve?era nebo noci.

Číslo předpovědi: 251
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.