Bouřky na 12.11.2019 6UTC - 13.11.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2012/05/22 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Ur?ujc pro nae po?as bude rozshl tlakov ne ned severnm St?edomo?m, je se bude postupn? p?esouvat p?es Balknsk poloostrov dle sm?rem k vchodu. V rmci jejho teplho sektoru proud nad centrln oblasti Evropy teplej, vlh? a labiln vzduchov hmota, ve kter m?eme po?tat v odpolednch hodinch s tvorbou bou?ek.

--- P?EDPOV?? stupe? 1 ---
Stupe? 1 je vydn pro Moravu, ?st J ?ech a Z-JZ Slovenska zejmna kv?li riziku p?valovch de?? ale i krupobit v bou?kch.

Modelov p?edpov?di po?taj a s mrnou labilizac prost?ed, s hodnotami MLCAPE plon? p?es 800 J/kg, regionln? a kolem 1200 J/kg, co souvis s vy absolutn vlhkost vzduchu, kdy modely p?edpokldaj sm?ovac pom?ry ve spodnm p?l-kilometru a kolem 11 g/kg. Co se dynamick strnky situace t?e, modely nepo?taj v na oblasti vrazn?j podporou, snad jen s vyjmkou JZ Slovenska a J Moravy, mon okrajov? jihu ?ech. Absolutn hodnoty vektor? st?ihu v?tru v 0-6 km by se m?li v rmci Moravy a JZ Slovenska udrovat na mrnch hodnotch, tj. nad 10 m/s s tm, e k ve?eru by m?l zesilovat st?ih v?tru i nad V ?ech. V bou?kch tak lze ?ekat ojedin?l krupobit, ojedin?l? krtkodob? i siln.
Orientace proud?n a vektoru st?ihu v?tru navc nazna?uje monost velmi pomal bo?n propagace bou?kovch systm?, s monost vskytu vych srkovch hrn? a p?es 30 mm/h. Zejmna pozd?ji a v rovn?jm ternu nelze vylou?it i vskyt dop?edn propagace bou?kovch celk?, s monost vskytu nrazovho v?tru avak nep?edpokldme, e by nrazy v?tru p?eshly 20 m/s. Bou?ky se budou organizovat do multicelrnch shluk?, nelze vylou?it tvrobu celch mench systm?.
Sporn?j je p?ekryv lability a st?ihu v?tru v rmci J ?ech a Poumav, ale zde by mohla bt konvekce podpo?ena vrazn?j orografi, nelze vylou?it vazbu bou?ek na horsk psma a tak vskyt vych srkovch hrn? ani zde.

--- P?EDPOV?? zbytek zem ---
P?edpov?di slibuj jen slabou labilizaci prost?ed, do 1000 J/kg, p?i?em st?ih v?tru by m?l z?stat rovn? slab s absolutnmi hodnotami vektoru st?ihu v 0-6 km pod 10 m/s. Nelze sice vylou?it ojedin?l krupobit, zejmna ve vych polohch, ale jejich pravd?podobnost bude vrazn? ni v oblasti se stupn?m 1. Hodnoty vlhkosti by m?ly z?stvat spe pod 10 g/kg ve spodnch 500 m atmosfry, a tak i s ohledem na dal podmnky by zde i ance na vskyt p?valovch srek m?la bt ni.

Číslo předpovědi: 262
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.