Bouřky na 22.10.2019 6UTC - 23.10.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2012/07/02 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Nad V polovinou st?edn Evropy bude stagnovat vrazn vb?ek vyho geopotencilu spojen s jazykem teplejho vzduchu ve st?ednch hladinch, je se pothne od St?edomo? a po SZ Ruska. Naproti tomu nad Z Evropou a V Atlantikem se bude nachzet brzda niho geopotencilu, po jejm obvodu se nad nai oblast dostane slbnouc krtkovlnn brzda spojen s lokln? zeslenou dynamikou. To spolu s obnovenm p?livem tepl, vlhk a b?hem dne a siln? labiln? zvrstven vzduchov hmoty, p?ed vlncm se frontlnm rozhranm nad St?edn Evropou, povede k tvorb? bou?ek, z nich n?kter mohou bt doprovzeny i vraznmi doporovodnmi jevy.

--- P?EDPOV?? stupe? 2 ---
Stupe? 2 je vydn pro velkou ?st ?ech, na vchod? hlavn? kv?li riziku silnch krupobit z ojedin?lch bou?ek, na Z zem zejmna kv?li monosti vych srkovch hrn? z bou?ek, ale nelze vylou?it ani ojedin?l siln krupobit a siln nrazy v?tru.

Modelov p?edpov?di po?taj a se silnou labilizac do hodnot CAPE 2500 - 4000 J/kg(GFS), 1500 - 3000 J/kg(ECMWF), 1500-2500J/kg(HIRLAM). Modely vychzej z p?edpokladu vych teplot a zejmna teplot rosnch bod? p?es 20C. S ohledem na aktuln situaci a velk mnostv obla?nosti v n?kterch oblastech je ale tato mra labilizace prozatm otazn. Co se dynamick strnky situace t?e, ta vypad p?zniv?ji ne p?edel dny. Vkov vb?ek vyho geopotencilu se odsunul k vchodu a nad st?edn Evropu postoup slbnouc krtkovlnn brzda, je by po sv p?edn stran? mohla pomoci s iniciac konvekce a to a do ve?ernch a no?nch hodin. Modelov p?edpov?di nazna?uj mrn a siln vektorov rozdl v?tru v 0 - 6 km nad zem a to o hodnotch a p?es 20 m/s na SZ a S ?ech, na zbytku zem ?ech 15 - 20 m/s. V ?em se modely neshoduj je iniciace a mnostv bou?ek, model GFS z?stv typicky optimisti?t?j a dv monost vskytu silnch bou?ek v rmci celch ?ech, ale ojedin?l bou?ky nazna?uje i na Morav?, model Hirlam je naopak velmi skeptick a po?t s bou?kami spe nad N?meckem a jen okrajov? v rmci ?R. Model ECMWF nazna?uje souhlasn? s GFS vrazn?j MCS v rmci zpadn poloviny ?ech, je by postupovala sm?rem k VSV - SV. V jejm rmci lze ?ekat vrazn?j srkov hrny, pop?. i nrazy v?tru(bude zleet na uspo?dn systmu) ale zejmna na V-JV okraji systmu i monost vskytu silnch krupobit.

--- P?EDPOV?? stupe? 1 ---
Stupe? 1 je vydn pro velkou ?st zbytku ?R a S okraj Slovenska a to hlavn? kv?li riziku silnch krupobit z ojedin?lch bou?ek, pop?. vrazn?jch srkovch hrn? z bou?ek p?i vazb? na orografii.

Modely po?taj s rozdln?j mrou labilizace, pov?tinou o n?co slab ale i tak nezanedbatelnou CAPE 2000 - 3000 J/kg(GFS), 1000-2000(ECMWF) ale zejmna slab dynamikou a? co do st?ihu v?tru ?i do podpory konvekce. Rovn? iniciace v tto oblasti je otazn a bou?ky by zde m?ly bt mn? ?etn, ne v rmci ?ech. I tak lze s ohledem na mru labilizace po?tat s monm vskytem silnch krupobit a p?valovch lijk? v rmci ojedin?lch bou?ek.

--- P?EDPOV?? zkladn riziko(lut oblast) ---
Podmnky jsou zde vrazn? slab jak co do mry labilizace, tak i dynamiky, navc o?ekvan pravd?podobnost vskytu bou?ek je zde jen velmi nzk, i tak je nelze zcela vylou?it.

Číslo předpovědi: 286
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.