Bouřky na 12.11.2019 6UTC - 13.11.2019 6UTC
*** Ostrá předběžná předpověď na 2010/06/12 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Situcia bude dominovan dvoma cyklnami v hladine 500 hPa, jedna so stredom nad panielskom, druh v rmci Pyrenejskho poloostrova. Druh cyklna bude rchlo postupova? v silnom zpado-juhozpadnom prden, ktor dosiahne a 40 m/s. Spolo?ne cyklny tvoria rozsiahlu brzdu zaberajcu zna?n ?as? zpadnej Eurpy. Na jej prednej strane prevlda vrazn jun a juhozpadn prdenie, s rchlos?ami nad 20 m/s v 500 hPa. Zrove? sa v junom prden v nich hladinch nasva a do severovchodnej Eurpy ve?mi tepl, tropick vzduch, s teplotami v 850 hPa dosahujcimi a nad 20C. Zrove? od severozpadu postpi nad nae zemie studen front od severozpadu, ktor sa zrejme pri postupe nad Slovensko zvln.

--- zemie so stup?om 2 ---
Modely sa zhoduj v miernej a vraznej labilizcii ovzduia. Vysok hodnoty rosnch bodov (18-20C) a predpoklad jasnho po?asia plus vzduchov hmota s ve?mi vysokmi hodnotami Theta-E potvrdzuje tto monos?. Vetky tri modelov vstupy (GFS, ECMWF i Aladin) rtaj s hodnotami CAPE nad 2000 J/kg a s hodnotami LI pod -5K mono rta? s vraznmi vstupnmi prdmi v brkach. Vzh?adom na zosilnen prdenie rtame s miernym a silnm strihom vetra, ktor dosiahne v hladine 0-6 km 15-20 m/s, v hladine 0-3 km loklne i 15 m/s. Strih vetra by mal by? realizovan hlavne do strednch ?ast troposfry. Modely nepredpokladaj vysok hodnoty CIN a tak napriek chbajcemu vraznmu sp?ajcemu faktoru o?akvame postupn vvoj brok, sprvu hlavne v rmci severnch horskch ?ast. Neskr sa inicicia zjavne rozri aj do ostatnch oblast przemnej tlakovej ne a oblasti pred studenm frontom. Brky by mali vznika? ako dobre organizovan multicely alebo aj krtkodobejie supercely. Chaotick vetern pole v nich hladinch a nzke hodnoty SREH nenapovedaj na ancu vraznch mezocykln. Vzh?adom na vrazn labilitu v brkach a ich dobr organizciu mono o?akva? ojedinele krpy s priemerom nad 2 cm alebo nrazy vetra nad 25 m/s. Loklne by sa mohli vyskytn? hrny zrok ku 30 mm. Upozor?ujeme, e po?as d?a me ve?k rolu zohra? interakcia brok a ich vtokov studenho vzduchu a v rmci konfigurcie prdenia aj rchla orientcia do linerneho MCS, ktor by mohol rchlo postupova? pravdepodobne smerom na SV. V prpade MCS o?akvame hlavne vrazn nrazy vetra. Presnejia predpove? bude zrejme vydan po?as d?a, v nvznosti na vvoj mezomertkovch procesov.

--- Vyso?ina, SV ?echy ---
Vrazn strih vetra v kombincii s labilitou v rozmedz 500 a 1000 J/kg by mohol podpori? vznik izolovanch, dobre organizovanch brok s ojedinelou monos?ou ve?kch krp alebo nrazov vetra a ku 25 m/s. Vzh?adom na pochybnosti oh?adom pohybu frontu a rozvoja lability v tomto zem zatia? ostvame so Stup?om 1, ke?e pravdepodobnos? intenzvnych javov v tomto zem je zna?ne niia ako na Morave a Slezsku.

--- sever strednho a vchodnho Slovenska ---
U po?as d?a niektor modely rtaj s rozvojom izolovanch buniek, viacich sa hlavne na seversk horsk oblasti. Vzh?adom na miernu labilitu a vraznej strih vetra nad 15 m/s mono o?akva? tvorbu dobre organizovanch buniek s monos?ou vskytu krp s priemerom nad 2 cm alebo nrazov vetra a ku 25 m/s. Hlavne vo ve?ernch a no?nch hodinch, by v prpade tvorby MCS nad Moravou, mohol tento systm rchlo postupova? a nad sever vchodnho Slovenska, pri?om v?aka pretrvvajcej labilite a vraznmu strihu v hladine 0-3 km, by stle mohol produkova? vrazn nrazy vetra. Otzka tvorby MCS je vak otzna, takisto ako aj vvoj izolovanch buniek v popolud?ajch hodinch. Predpove? bude preto cez de? zrejme updatovan.

Číslo předpovědi: 75
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.