Bouřky na 25.05.2019 6UTC - 26.05.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2010/06/30 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
P?es oblast Skandinvie bude od zpadu postupovat slab vkov brzda. V jejm rmci se nad touto oblast udruje tlakov ne, jej rozpadajc se studen fronta bude v pr?b?hu dne ovliv?ovat zem zejmna v ?esk republice. P?ed n se zde udruje pom?rn? tepl vzduchov hmota. Vlivem dennho proh?vn spodnch vrstev vzduchu by m?lo dojt ke slab, v rmci Slovenskch hor ojedin?le a mrn labilizaci ovzdu.

--- P?EDPOV?? sever SR ---
V tto oblasti p?edpokldme nejvrazn?j labilitu. Modely se p?itom zna?n? rozchzej v jej sle. Zatmco vechny p?edchoz vstupy model GFS uvaovaly v tto oblasti s hodnotami MLCAPE a kolem 1500J/Kg, nejnov?j vstup (12Z) uvauje s hodnotami jen ojedin?le p?es 1000J/Kg. Model ECMWF uvauje s hodnotami CAPE vrazn? p?es 1000J/Kg ale pon?kud jin?ji ne GFS. Vzhledem k absenci vrazn?j dynamick podpory lze iniciaci bou?ek o?ekvat hlavn? v rmci hor, pop?pad? loklnch oblast konvergence ve spodnch hladinch. Jejich rozvoj by pak zde mohl probhat ji od dopolednch hodin. Vzhledem k absenci vrazn?jho st?ihu v?tru (kter by se ve spodnch 6 kilometrech m?l dret pod 10m/s) o?ekvme jen velmi slabou orkanizaci bou?ek, kter by m?ly tvo?it shluky. Vzhledem k hodnotm sm?ovacho pom?ru kolem 10g/Kg a o?ekvanmu pomalmu pohybu bou?ek by se v rmci hor mohly lokln? vyskytnout vy hrny srek (za hodinu ojedin?le a 30mm). Rovn? nevylu?ujeme monost vskytu ojedin?lch krupobit.

--- P?EDPOV?? zbytek zem ---
Slab? labiln zvrstven ovzdu je mon o?ekvat tak?ka v cel ?R i SR. Nicmn? (jak u bylo napsno v p?edchozm odstavci) absence jakkoliv dynamick podpory a v?t vka LFC budou pravd?podobn? vrazn? limitovat rozvoj konvekce mimo horsk oblasti, ojedin?le by se pak bou?ky mohly objevit v rmci fronty, ale modelov p?edpov?di srek jsou v tomto ohledu spe pesimistick, protoe je otazn, nakolik se rozpadajc fronta v?bec projev. Podobn? jako v p?dchozm p?pad? ani zde nepo?tme s vrazn?j organizac bou?ek, spe jen se slabmi shluky. V jejich rmci se ojedin?le (na horch) mohou vyskytnout vrazn?j hrny srek.

Číslo předpovědi: 88
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.